PRO ARTE DANUBIÍ

Občianske združenie nadobudlo právnu subjektivitu v decembri 1999. Činnosť združenia prebieha v dvoch budovách: v priestoroch chodieb kláštornej budovy rádu benediktínov na Palatínovej ulici a od r. 2001 v Galérii Limes v priestoroch bývalého františkánskeho vojenského kostola, kde sa výtvarné výstavy inštalujú v halovej časti kostola a na chóre. Uvedené občianske združenie usporadúva výtvarné výstavy i mimo mesta Komárno, na území Slovenska i v zahraničí. Činnosť združenia je plánovaná na obdobie jedného roka. 10–15 výstav, poriadaných počas jedného roka, ako i prevádzkovanie budovy, je dotovaných z finančných prostriedkov, získavaných grantovým spôsobom za pomerne zložitých podmienok.

Podstatnou náplňou výstav poriadaných v Galérii Limes je prezentácia rôznych oblastí výtvarného umenia: maľba, grafika, sochárstvo, fotografia, inštalácie, performancie, konceptuálne a akčné umenie. Umenie predchádzajúcich generácií je prezentované napríklad prostredníctvom výstavy archívnych dokumentov a fotografií pamiatkovo chránených objektov z domova i zo zahraničia, stredovekých fresiek, sakrálneho staviteľstva prostredníctvom viacjazyčného sprievodného textu.

Pri prezentácii súčasného výtvarného umenia sa dbá o vhodné zapojenie a využitie daností budovy – architektúra, akustika apod. barokovej stavby v záujme zvýraznenia podujatia, ktoré je umocnené a podfarbené kultúrnymi vystúpeniami hudobného, tanečného ako i činoherného a evanjelizačného charakteru.

Uvedené aktivity umocňujú komplexný umelecký zážitok, rozširujú zdroje vizuálnej kultúry, odhaľujú odkazy umenia, vedú k lepšiemu pochopeniu výrazových prostriedkov a zmyslu súčasného umenia. Zmyslom a poslaním súčasného umenia je pestovanie estetického cítenia nielen prostredníctvom výstav poriadaných vo vnútorných interiéroch, priestoroch, ale i v ďalších miestach životného prostredia, okolia človeka – napr. na uliciach, stenách domov, plotov, na chodbách, na mostoch, parkoch, priestoroch kostolov a pod. Umelec prezentuje svoj názor, vyjadruje stanovisko, upozorňuje, je všadeprítomný v našom živote. Je šťastím, ak sa jeho odkazy snažíme pochopiť a byť spoluúčastníkmi jeho umeleckých zážitkov.

Doterajšia činnosť a pôsobenie občianskeho združenia Pro Arte Danubii dokazujú opodstatnenie jeho existencie a podčiarkujú úspešnosť a zmysluplnosť jeho snaženia, aby sme spoznali a pochopili spoločné i odlišné znaky národných a národnostných kultúr Európy i kultúr mimo nej – posolstvo človeka človeku, sprostredkované umením.